การเลือกคู่ชีวิต เลือกคนที่เขายอมเหนื่อยเพื่อคุณ ไม่ใช่มีแต่คุณต้องเหนื่อยเพื่อเขา

การเลือกคู่ครองหรือคู่ชีวิต ให้เลือกคนที่เขายอมเหนื่อยเพื่อคุณบ้าง ไม่ใช่มีเพียงคุณคนที่คุณต้องเหนื่อยเพื่อเขา คู่ชีวิตไม่ต้องดีที่สุด ขอแค่เรามีความสุขเมื่อได้อยู่กับเขา เราเข้าใจซึ่งกันและกันก็พอแล้ว ไม่ต้องร่ำรวยล้นฟ้า แต่รู้จักทำมาหากิน ขอแค่ใจเราอยู่ด้วยกัน เท่านั้นเราก็มีความสุขที่สุดแล้ว

คู่รักกับคู่ชีวิตต่างกัน คู่ชีวิตคือคนอยู่กับคุณ ไม่ว่าเวลาทุ กข์ หรือสุข แต่คู่รัก หมายถึง คนที่จะอยู่กับคุณในเวลาที่มีความสุขเท่านั้น แต่เมื่อเกิดความทุ กข์ เขาอาจจะปล่อยมือคุณคุณไปหาความรักใหม่ก็เป็นได้

คู่ชีวิตเขาจะอยู่กับคุณ คอยแก้ปั ญห าคอยดูแลเอาใจใส่ อยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นที่พักใจไม่ว่าคุณจะเจออะไรมามากแค่ไหนก็ตาม ดังนั้นจึ่งอย่ าเลือกคนที่คุณต้องเหนื่ อยเพื่อเขาตลอดเวลา แต่จงเลือกอยู่กับคนที่พร้อมจะสู้ไปกับคุณแม่ในคราวลำบ าก มีความสุขและทุ กข์ไปพร้อมคุณ อยู่เป็นความรักในฐานะคู่ชีวิต

คู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรอก ขอแค่เป็นคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ไม่หวังว่าคู่ชีวิตต้องดีที่สุด ขอแค่มี คู่ชีวิตที่เข้าใจกันก็พอ แม้นมีวาสนาขอแค่บ้านแสนสงบสุข ไม่หวังอัครสถานหลังโตมั่นคงหากแต่แข็งแรงอบอุ่นด้วยความรักใ คร่กลมเกลียว ไม่หวังบ้านสวยงามเลิศหรู หากแต่งามหมดจรดด้วยจิตใจของครอบครัวที่ปรารถนาดีต่อกันไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อมแห่งสวนสวรรค์หากแต่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านเป็นมิตรขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกันไม่หวังว่าต้องดีที่สุดหากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกัน ไม่หวังว่าสวย หล่อลากดิน

หากแต่เดินไปด้วยกันแล้วส่งเสริม ไม่หวังเป็นช้างเท้าหน้าเท้าหลังหากแต่เดินเคียงกันไปในทุกวันดี ร้ ายด้วยรอยยิ้มขอแค่มีงานที่รักเป็นเสาหลักรายได้ ไม่หวังงานที่มีหน้ามีตาอ วดใคร ๆ หากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข นายดี เพื่อนดี ลูกน้องดีไม่หวังรายได้มหาศาลหากแต่สมความสามารถติดตัว เลี้ยงดูครอบครัวได้ สำคัญคือไม่มีห นี้สินจากสินทรัพย์เ สื่อมราคาเพื่อรักษ าหน้าตาในสังคมขอแค่บั้นปลายแห่งชีวิตที่สุข ภาพดีไม่หวังปั้นปลายประสบความสำเร็จเป็นตำนาน หากแต่มีสุข

ภาพที่ดีตามวัย ไม่มีโ ร คภั ยไ ข้ เ จ็ บ ท รมานตัวเองและคนรอบข้าง ไม่หวังลูกหลานคลานหมอบรอรับมรดกสมบัติเอาหน้าหากแต่ลูกหลานรักรู้คุณน้อมรับมรดกแห่ง วาสนา ต่อไปเป็นมรดกล้ำค่าขอแค่ลูกเป็นคนดีของสังคม

ไม่หวังให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุกด้านหากแต่มีปัญญา เอาตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้ ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัย หากแต่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะ มีมารยาท จนใครๆ ที่ได้รู้จักเมตตาเอ็ นดูและสำคัญ คือ มีปัญญาแ ย ก แ ย ะชั่ ว ดี

สุดท้ายหากยังเหลือ วาสนา ไม่หวังงานใหญ่ แห่งเกียรติยศในวันที่จากไป หากแต่ลมห ายใจสุดท้ายที่สงบ พร้อมหน้าลูกหลานร่ำลา ตั้งจิ ต อธิ ษ ฐานจะทำให้ได้ดั่งหวัง ด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์พยานในมุ่งมั่นมิใช่ดลบันดาลตั้งใจกราบพระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้ แนะเข็มทิศทางไปสู่ วาสนามิหวังปาฏิหาริย์แห่งคุณวิเศษคุณพระบทสรุปแห่งมี หรือ ไม่มี วาสนานั้นไซร้ เราทุกคนล้วน เลือกได้เองอย่างแท้จริง

เรียบเรียงโดย : beautyinfoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *